Get Adobe Flash player

yolyardm

altCenevre/Rüsselsheim. 2013 Cenevre Otomobil Fuar?’nda Opel, 4 dünya prömiyerine sahiplik yap?yor. Orta boyutlu convertible otomobili Cascada, ?ehirli crossover konsept modeli ADAM ROCKS, Rallye konsepti ADAM R2 ve Zafira Tourer 1.6 CDTI, 5 Mart’ta, saat 09.00’da, Geneva Palexpo, 2 numaral? salonda 2231 numaral? standda tan?t?lacak.
 
Dört koltuklu convertible modeli ??k Cascada ile Opel, mü?terilere çok daha yüksek fiyatlarla sat?lan di?er markalar yerine, çekici ve makul fiyatl? bir alternatif sunuyor. Kasl? oranlar? ve aç?k hava duygusuyla crossover konsept modeli ADAM ROCKS, tümüyle benzersiz ve daha da ki?isel bir otomobil olu?turma yolunda ne tür ad?mlar?n at?labilece?ine en güzel bir örnek te?kil ederken ADAM R2 modeli, mü?teri odakl? uluslararas? rallide boy gösterecek. Kapsaml? geli?melerde anahtar rol oynayan bir di?er özellik ise orta boyutlu yeni dizel motor ailesinin lansman?. Yeni nesil 1.6 CDTI ECOTEC, kompakt Zafira Tourer ile Cenevre’de ilk kez görücüye ç?k?yor. ?ehirli ve neredeyse s?n?rs?z ki?iselle?tirme imkan? sunan ya?am tarz? odakl? ADAM, Opel’in ki?iselle?tirme ?ampiyonu ve en iyi ba?lant?ya sahip otomobili. Daha lansman? ba?lamadan bir dünya sansasyon yaratmay? ba?aran ADAM, teknolojik avantaj?n? IntelliLink sistemiyle geli?tirmeye devam ederken daha fazla dikkat çekmek için Cenevre’ye gidiyor.
 

altDünya Prömiyeri: Yeni Opel Cascada – Opel’in geçmi?inden izler ta??yan convertible otomobili

Yeni Opel Cascada, uzun siluete ve geli?mi?, yüksek kaliteli kuma? tavana sahip bir dört ki?ilik convertible otomobil. Opel’in ürün gam?nda en üste konumland?r?lan Cascada, sadece 4.7 metrelik uzunlu?uyla de?il ayn? zamanda cazibesi, premium teknolojileri ve sundu?u özellikleriyle de ayr?lan bir otomobil.
 
Sert bir gövdesi, geli?mi? HiPerStrut ön süspansiyonu ve adaptif FlexRide sürü?e duyarl? ?asi sistemiyle keskin bir sürü? deneyimi sunuyor. Premium kaliteye sahip bir kuma? tavan?yla yolcular, aç?k hava sürü?ünün keyfini ç?karabiliyor. Tavan, araç 50 km/saat h?zla seyir halinde olsa bile 17 saniyede aç?l?p 19 saniyede kapanabiliyor.
 
Tavan kapal?yken 380 litrelik ola?anüstü bagaj hacmiyle her hava ko?ulunda kullan?ma uygun bu convertible otomobil, günlük kullan?m için mükemmel. Bagaj hacmini art?rmak istedi?inizde arka koltuklar? 50:50 oran?nda otomatik katlayan elektrikli FlexFold Koltuk Katlama Sistemi bulunuyor. Benzer bir özellik, hardtop otomobillerde sunulam?yor.
 
Elektrikli emniyet kemeri uzant?lar?, premium Nappa deri dö?eme, ?s?tmal?/so?utmal? ergonomik koltuklar ve güvenlik sistemleri dizisi, iç tasar?m? ve konforu geli?tirirken daha rahat bir sürü? için daha güvenli bir ortam yarat?yor. Yeni Opel Cascada’n?n Türkiye’de showroomlara May?s sonunda girmesi planlan?yor.
 

altDünya prömiyeri: ADAM ROCKS Konsept – En ki?isel haliyle özgürlük

Ya?am tarz?n?z? yans?tan Yeni Opel ADAM, tam bir ki?iselle?tirme ?ampiyonu ve pazardaki en çok ba?lant?ya sahip otomobil. Ancak bu Opel için yeterli de?il. Cenevre Uluslararas? Otomobil Fuar?’nda Opel, ADAM’?n ki?iselle?tirme imkanlar?n?n nas?l daha da geli?tirilebilece?ini gösteren ?ehirli mini-crossover konsept çal??mas? olan ADAM ROCKS modelini sergileyecek. Yeni 3 kap?l? gövde tipi, 3.7 metrelik uzunlu?u, kasl? oranlar?, güçlü tasar?m? ve aç?k hava keyfi ile ADAM ROCKS, pazarda yeni bir segmentin aç?l???na bir teklif bile olabilir.
 
ADAM’?n ki?iselle?tirme imkanlar?n?n nas?l daha da ileri ta??nabilece?ini gösteren bu ROCKS Konsept modeli, ki?isel özgürlü?ünü onlara ‘tan?mlanan yollar?n d???nda’ arayanlar için tasarland?. Parkour olarak tabir edilen ?ehirli sporculardan esinlenildi?i için daha uzun ve daha geni? bir duru?a sahip. Ayn? zamanda görünü? olarak çok daha agresif ve daha kompakt.
 
ADAM ROCKS Konsept modelinin yaratt??? özel ki?isel özgürlük duygusu, cabrio görünümü ve kuma? tavan?yla daha da vurgulan?yor. Kuma?, bütün tavan boyunca C sütununa kadar katlanarak kusursuz bir gökyüzüne eri?im sunuyor. Tavan?n as?l özelli?i ise ak?ll? olmas?. IntelliLink ekran?nda gösterilen özel bir hava durumu uygulamas?, hava ko?ullar?n? sürekli gözlemleyerek gerekti?inde tavan? otomatik olarak kapat?yor. ADAM ROCKS Concept, Cenevre’yi sallamaya geliyor.
 

altDünya prömiyeri: ADAM Rallye R2 – ADAM Z?NC?RLER?N? KIRDI

Kas?m 2012’de ADAM “Cup” ile Opel motorsporlar?na geri döndü?ünü aç?klam??t?. FIA R2 standartlar?n? temel alan bu model, yeni tan?t?lan ve neredeyse s?n?rs?z ki?iselle?tirme imkan? sunan ADAM’?n ralli versiyonu ve Cenevre Uluslararas? Otomobil Fuar?’nda sergilenecek. Son geli?tirme ve onay süreçlerinin 2013 y?l?nda tamamlanmas? planlan?yor.
 
??k, klas ve göze çarpan ADAM, R2 ralli versiyonu ile de ayn? ?ekilde dikkat çekiyor. Opel OPC ürünleri kullan?lan özel gövde parçalar?, kaput ve bagajda kolay açma halkalar?, önde ve arkada özel koruyucu bölmeler, bu asfalt ve toprak uzman?n?n sportif format?n? öne ç?kar?yor. Benzersiz hücresi ise son teknoloji ile donat?ld?.
 
ADAM R2, rekabetçi konfigürasyonunda 190 Nm tork ve 185 HP güç sunan, de?i?ken kam mili zamanlamas?na sahip 1.6 litre ECOTEC 16V motordan güç al?yor. Güç aktar?m? ise Sadev s?ral? 5 vitesli ?anz?man ve çoklu disk kilidine sahip kilitli diferansiyel ile sa?lan?yor. Asfalt ve toprak ayarlara sahip ?asi kurulumu, maksimum çeki? ve dinamik yol tutu?u garanti ediyor. Frenleme performans? ise “Fly-off” diye tabir edilen büyük hidrolik el freni kolu, 4 pistonlu Brembo ön kaliperler ve arkada fren bas?nc? regülatörleriyle sa?lan?yor.
 
R2’nin kabininde profesyonel bir yar?? arac?n?n tüm donan?mlar? ve dünya motorsporlar? denetleme kurumu olan FIA taraf?ndan bu sene zorunlu k?l?nan donan?mlar bulunuyor. Bunlar aras?nda dahili güvenlik yap?s?, SPARCO Competition yar?? koltuklar? ve HANS sürücü güvenlik sistemi, LCD vites göstergesi, kontrol ????? ve MONIT yol bilgisayar?na sahip bir kokpit, merkezi bir kontrol paneli, harita okumaya yard?mc? bir lamba ve elektrikli bir yang?n söndürücü bulunuyor. Onay süreci tamamland??? andan itibaren ADAM R2 ile Opel, Avrupa’daki tüm ulusal ?ampiyonluklara kat?labilecek uluslararas? mü?teriler odakl? ralli için üst s?n?f bir araç sunarak yeni motorsporlar? stratejisinde bir ad?m daha at?yor.
 

altDünya prömiyeri: Yeni Opel Zafira Tourer 1.6 CDTI ECOTEC – En yüksek turbo dizel verimlili?i

Opel, tarihindeki en çevreci dizel motoru 1.6 CDTI ECOTEC’i, Cenevre Uluslararas? Otomobil Fuar?’nda Zafira Tourer ile tan?t?yor. Opel’in “BlueInjection” SCR teknolojisine (Selective Catalytic Reduction – Seçici Katalitik ?ndirgeme) sahip bu motor, oldukça kat? Euro 6 emisyon standartlar?n? kar??l?yor.
 
1.6 CDTI ECOTEC motor, 100 kW/136 HP güç ve 320 Nm’lik tork de?eriyle Zafira Tourer’da 4.1 l/100 km’lik ola?anüstü verimlilikte bir yak?t tüketimi sunuyor ve km’deki CO2 sal?n?m? ise sadece 109 gram. Kompakt monocab segmentinde ba?ka hiçbir otomobil benzer seviyede bir yüksek tork, performans (193 km/saat azami h?z) ve yak?t verimlili?i sunmuyor. Opel’in son teknoloji ürünü 4 silindirli bu yeni dizel motoru yüksek güç ve tork de?erleriyle sadece ölçüt olu?turmakla kalm?yor ayn? zamanda son derece dü?ük gürültü, titre?im ve sertlik seviyeleri sunuyor. 1.6 litrelik yeni dizel motor ve yenilikçi motor kontrol ünitesi, Turin, Rüsselsheim ve Amerika’daki global ekip taraf?ndan tamamen kurum içi olarak üretildi. Bu yakla??m sayesinde daha tasar?m a?amas?n?n en ba??nda kapsaml? bir sistem optimizasyonu mümkün k?l?nd?.
 
Müzik ve Bilgi Sistemleri prömiyeri: ADAM IntelliLink – Siri Eyes Free sesli tan?ma özelli?i ile

Ya?am tarz?n?z? yans?tan Yeni Opel ADAM, tam bir ki?iselle?tirme ?ampiyonu ve pazardaki en çok ba?lant?ya sahip otomobil. IntelliLink müzik ve bilgi sistemi, hem iPhone’lar?n iOS i?letim sistemi hem de Android i?letim sistemi ile çal??an ak?ll? telefonlar ile uyumlu. iOS 6 i?letim sistemine sahip iPhone’larda Siri Eyes Free sesli tan?ma, TuneIn gibi global radyo program? uygulamas? gibi özellikler ile ADAM, teknolojik liderli?ini ek özellikler ile geli?tirmeye devam ediyor.
 
Siri Eyes Free sesli tan?ma ile sürü?ler güvenli oldu?u kadar konforlu. TuneIn ise 70.000 radyo istasyonu ve 2 milyondan fazla uluslararas? radyo program?n? arac?n?za getiriyor. Stitcher global podcast internet radyosu ve hem Bat? hem de Do?u Avrupa için navigasyon deste?i sunan BringGo navigasyon uygulamas? gibi daha pek çok uygulama bulunuyor. Tüm uygulamalar, 7 inçlik yüksek çözünürlüklü renkli IntelliLink ekran?na yans?t?l?yor.